Politika jakosti

Politika jakosti

Politika jakosti je jedním ze základních dokumentů systému managementu jakosti. Vychází z poslání a hodnot společnosti a rovněž ze strategických záměrů zahrnujících zájmy vlastníků a střednědobé záměry managementu společnosti.

Politika jakosti nastavuje základní rámec pro realizaci cílů jakosti při uspokojování požadavků zákazníků a dalších zainteresovaných stran a směřuje společnost k trvalému zvyšování nastavených standardů a výkonnosti všech procesů a činností ve firmě.

Vrcholové vedení B a K Písek v souladu s politikou jakosti stanovuje každoročně cíle jakosti, které jsou zpracovány do cílů jakosti všech zainteresovanosti stran.

Cíle jsou stanoveny pro všechna oddělení a vychází ze záměrů majitelů. Stanovují se takové cíle, které vedou nebo napomáhají splnění vize a upřednostňují se takové cíle, které jsou dobře měřitelné. Všechny cíle musí splňovat kritéria SMART (specifikované, měřitelné, akceptovatelné, realistické, termínované).

Po skončení plánovaného období jsou cíle vyhodnoceny. Hodnotí se splnění cílů, dodržení plánovaných prostředků a dodržení termínu realizace. Pokud by některé cíle byly splněny částečně, je vhodné procentní vyjádření jeho naplnění nebo slovní popis. Pokud to situace vyžaduje, jsou tyto cíle plánovány i pro následující období.

Majitelé společnosti projednávají potřebu finančních, materiálových, lidských a ostatních zdrojů na týdenních poradách vedení, kterých se zúčastňují všichni vedoucí jednotlivých divizí. Z těchto porad jsou pořizovány záznamy.

Finanční ředitel ve spolupráci s ekonomem vypracovává finanční plány nákladů na jakost (udržování systému, audity), školení, který schvaluje vedení společnosti. Finanční zdroje jsou uvolňovány v průběhu roku dle potřeby.

Vedení společnosti B a K Písek si plně uvědomuje důležitost vlivu pracovního prostředí na jakost výroby. Úroveň pracovního prostředí je tématem pravidelných jednání. Vedení společnosti   B a K Písek dbá na vytvoření vhodných pracovních podmínek, stav pracovního prostředí je externě monitorován OHS na základě vypracované analýzy prostředí.

Organizace B a K Písek má identifikovány znalosti potřebné pro fungování procesů a pro dosahování shody realizovaných produktů a služeb. Tyto znalosti jsou udržovány v potřebném rozsahu a jsou na konkrétních místech k dispozici. Vedení společnosti pravidelně hodnotí své momentální znalosti a případně určuje jakým způsobem a kde získat požadované aktualizace a zajistit k nim přístup.

 

V Písku 1. 1.  2022